ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΑ Α΄ ΑΓΡΟ.ΚΤΗ.ΜΕΛ.

1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμήμα Προμηθειών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α : Αθήνα : 16Μαρτίου2016 Αρ.Πρωτ.:57263 Διαβάθμιση : Δημόσιο

ΘΕΜΑ:

Αξιολόγηση των Υποψήφιων Φορέων Α’ για την υπ ́ αριθ.6621/14-01-2016:

«Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2016

Πιστοποίηση Αναγνώριση Φορέων Α’ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2016-2020»

κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.

Έχοντας υπ’ όψιν :1.Το Νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α/27.8.98), όπως τροποποιημένος ισχύει,

2.Την με αριθμό 264753/2.10.2003 (ΦΕΚ Β 1496), Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας

(ΦΕΚ Β/1496/ 10.10.2003), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.217842/2004

ΦΕΚ Β’ 326/11.02.2004

3.Την υπ ́αριθμ. 327739/11-10-2007 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2038/17.10.2007)

,4.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 73/2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα

καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής

πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς,

και ιδιαίτερα τα άρθρα 14, 15, 16, 17 18 & 19

5.Την υπ’ αριθμ. 262346 ΚΥΑ (ΦΕΚ 325/24.03.2010),

6.Τον Ν. 3874/03.09.2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών

Εκμεταλλεύσεων,7.Τον Ν. 3877/15.10.2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας»,

8.Τον Ν. 4036/27.01.2012 (ΦΕΚ 8/A/2012) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην

αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»,2

9.Τον Ν. 4172/2013(ΦΕΚ 1767/Α/2013) « Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος»,

10.Τον Κανονισμό 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

«περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και

Αλιείας και περίκαθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσαςκαι Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού

(ΕΚ) αριθ. 1083/2006»,

11.Τον Κανονισμό 1306/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά

με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής

πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78

, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου».,

12.Τον Κανονισμό 1307/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «Για τη

θέσπιση κοινών κανόνων για τιςάμεσες ενισχύσεις στουςγεωργούς βάσει

καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την

κατάργηση του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

73/2009 του Συμβουλίου».,

13.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1310/2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μετ

αβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά

τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ.

1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014,

14.Τον Κανονισμό 639/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)

αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί

θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων

στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού»,

15.Τον Κανονισμό 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)

αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά

το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή

ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις

3 άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή

συμμόρφωση»,

16.Τον Κανονισμό 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει

καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής»,

17.Τον Κανονισμό 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα

μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση,18.

Τις υφιστάμενες και ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις που αναφέρονται στο ΟΣΔΕ,

19.Την υπ’ αριθ. 6621/14-01-2016 Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος για το έτος 2016 Πιστοποίηση Αναγνώριση Φορέων Α’ στα πλαίσια τουΟΣΔΕ για τα έτη 2016-2020,

20.Την υπ’ αριθμ. 17394/15-01-2016 απόφαση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα

«Υλοποίηση απαιτήσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για το έτος 2016 Πιστοποίηση Αναγνώριση Φορέων Α’ ΑΔΑ : 7ΑΚΗ46ΨΧΞΧ-

ΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 6621/14-01-2016», μετά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης.”,

21.Το υπ’ αριθμ. 19237/26-01-2016 έγγραφο του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για την πιστοποίηση αναγνώριση φορέων Α’ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2016 2020» και τη

σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 26-01-2016,

22.Το υπ’ αριθμ. 34649/05-02-2016 έγγραφο του Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για την πιστοποίηση φορέα Α’ βαθμού (σχετική πρόσκληση υπ’ αριθμ. 6621/14.01.2016» και τη σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 05-02-2016,

23.Τις υπ. αριθμ. 10491/18-01-2016 και 10491/04-02-2016 (Ορθή Επανάληψη)

Αποφάσεις του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα «Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης

Φορέων Α’ για την συγκέντρωση και υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για την

περίοδο 2016-2020»

24.Το από 26-02-2016Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και πιστοποίησης φορέων,

25.Την υπ’ αριθμ. 45805/29-02-2016 Απόφαση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα «Αξιολόγηση δικαιολογητικών για την υπ’ αριθμ. 6621/14-01-2016

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2016

Πιστοποίηση Αναγνώριση Φορέων Α’ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2016-

2020, κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης,4

26.Το από 10-03-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και πιστοποίησης φορέων,σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στην βαθμολόγηση των γραπτών ερωτηματολογίων και των εκτυπώσεων της ενιαίας ενίσχυσης από το σύστημα προσομοίωσης καθώς και στονέλεγχο των φορολογικών, ασφαλιστικών ενημεροτήτων και των Υπεύθυνων Δηλώσεωντων Υποψήφιων Φορέων κατά τη Β’ Φάση Αξιολόγησης,

Αποφασίζουμε

1.Οι Φορείς Α’ που προκρίθηκανστην Β’ Φάση Αξιολόγησης είναι οι Φορείς που

περιλαμβάνονται στον συνημμένο Πίνακα 1.

2.Οι Φορείς Α’ που δεν προκρίθηκαν στην Β’ Φάση Αξιολόγησηςείναι οι Φορείς που περιλαμβάνονται στον συνημμένο Πίνακα 2.

Επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του ΟΠΕΚΕΠΕ δύναται η δυνατότητα υποβολής

ένστασης εντός 5 (πέντε) εργασίμων ημερών από την έκδοση της παρούσης Απόφασης του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων και Προσφυγών υπόψη κας Γληγόρη Ιωάννας, οδός Δομοκού αρ. 5 στην

Αθήνα.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ

Συνημμένα

1.Πίνακας1

2. Πίνακας 2

ΠΙΝΑΚΑΣ – 1

Β’ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Α/Α ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ Α ΥΠΕΥΘΗΝΗΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ

1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ e_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ι.Κ.Ε√√√19/20

2 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ√√√19/20

3 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ√√√20/20

4 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΛΕΑΓΡΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ√√√18/20

5 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ√√√18/20

6 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΠΛΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ√√√20/20

7 ΑΡΚΑΔΙΑΣΑΓΡΟΔΥΝΑΜΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ.ΟΕ.√√√20/20

8 ΑΡΤΗΣΚ/Ξ ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.-Ε.ΚΟΝΤΟΣ√√√20/20

9 ΑΡΤΗΣΧ.ΠΕΠΟΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ√√√16/20

10 ΑΤΤΙΚΗΣNERCO-Ν.ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ√√√20/20

11 ΑΧΑΙΑΣΟΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ√√√19/20

12 ΒΟΙΩΤΙΑΣinAgro ΙΚΕ Β.ΒΑΓΙΑΚΟΣ-Ι. ΜΙΜΙΚΟΣ-Ν. ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ-Α. ΛΟΙΔΩΡΗΣ√√√20/20

13 ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. -ΡΟΖΑΝΑΣ Η. ΙΚΕ√√√18/20

14 ΒΟΙΩΤΙΑΣΚ/Ξ ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. -Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ√√√20/20

15 ΒΟΙΩΤΙΑΣΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ√√√20/20

16 ΕΒΡΟΥΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΟΕ√√√19/20

17 ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

1. ΥΠΕΥΘΗΝΗΔΗΛΩΣΗ

  1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

  2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

    1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 20/20√

    2. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ 20/20